Home » Archive

Articles tagged with: Payment term

Marketing News & Idea »

[6 พ.ย. 2010 | ไม่ให้ใส่ความเห็น | ]

Payment term หรือ Term of payment หมายถึง เงื่อนไขการชำระเงินในการซื้อสินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้อจะต้องชำระให้แก่ให้ผู้ขาย ก่อนหรือหลังการส่งมอบสินค้า ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ตกลงกัน …