Home » Archive

Articles tagged with: Lead time

Marketing News & Idea »

[14 พ.ย. 2010 | ไม่ให้ใส่ความเห็น | ]

Lead time คือ ระยะเวลาในการรอคอยสินค้า หลังจากที่ผู้ซื้อได้ตกลงสั่งสินค้าจากผู้ขายเรียบร้อยแล้ว โดยระยะเวลาอาจจะช้า เร็ว แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า สต็อกของผู้ขาย แหล่งที่มาของสินค้า …