Home » รายละเอียดคอร์สวิดีโอ SEO

รายละเอียดคอร์สวิดีโอ SEO

คอร์ส SEO พิชิตหน้าแรก google ในหนึ่งเดือน

เนื่องจากการทำ SEO เพื่อผลักดันเว็บไซต์ให้ได้อันดับที่ดีใน Google นั้น เป็นงานที่ต้องทำอย่างเป็นขั้นตอน ค่อยเป็นค่อยไป ไม่สามารถรีบร้อนได้ ดังนั้น คอร์ส SEO ของ Give & Rich จึงได้จัดแบ่งการทำ SEO ออกเป็น 4 ขั้นตอน โดยที่งานแต่ละขั้นตอน เป็นงานที่สามารถทำให้เสร็จภายใน 1 สัปดาห์ได้ เราจึงแบ่งคอร์สวิดีโอนี้ออกเป็น 4 สัปดาห์ ซึ่งผู้เรียนแต่ละท่าน อาจใช้เวลาในการทำงานแต่ละสัปดาห์แตกต่างกันไปก็ได้ครับ เช่น บางท่านอาจใช้เวลาในการทำงานสัปดาห์ที่ 1 เพียง 3 วัน แต่ในขณะที่บางท่านอาจใช้เวลาในขั้นตอนนี้มากกว่า 1 สัปดาห์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการจัดสรรเวลานะครับ

รายละเอียดของงานในแต่ละสัปดาห์ที่ท่านต้องเรียนรู้และลงมือทำ มีดังนี้ครับ

สัปดาห์ที่ 1 สอนคัดเลือก keyword และวิเคราะห์คู่แข่ง

–เรียนรู้กระบวนการทำงานของ search engine
–จัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับการทำ seo
–สอนความเข้าใจเรื่อง URL และ Browser
–วิเคราะห์กลุ่ม keyword ที่ต้องการ–ค้นหา keyword ได้จากที่ไหน คัดเลือกอย่างไร
–วิเคราะห์ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง

สัปดาห์ที่ 2 สอนสร้าง blog ตามหลักการ seo

–สอนโครงสร้างของ blog
–สอนการใช้งาน blogspot
–สอนเทคนิคการตั้งชื่อ blog
–สอนการเขียนtitle และdescription
–สอนการสร้างบทความ unique content อย่างรวดเร็ว

สัปดาห์ที่ 3 สอนกลยุทธการสร้าง back link เพื่อดันอันดับ blog
–สอนความส าคัญของ link และประเภทของ link
–เรียนรู้ว่า link แบบใดบ้าง ที่ควรหลีกเลี่ยง
–สอนวิธี submit เว็บ พร้อมรายชื่อเว็บกว่า 100 เว็บ
–สอนวิธีการดูอันดับ blog ของเราใน google
–ธรรมชาติการไต่อันดับ blog และ googledance
–เทคนิคการยืมมือเว็บใหญ่ ช่วยผลักดัน blog ของเรา

สัปดาห์ที่ 4 สอนการสร้าง back link คุณภาพ เพื่อพยุงอันดับให้ยั่งยืน
–สอนความสำคัญของการ comment blog ต่างประเทศ
–สอนวิธีหารายชื่อ blog ต่างประเทศ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ blog ของเรา
–สอนเทคนิคในการcomment blog ต่างประเทศ
–สอนการตั้งชื่อที่ใช้ในการ comment
–สอนการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ link

หากท่านสนใจสั่งซื้อคอร์สวิดีโอนี้  สามารถสั่งซื้อได้โดย << คลิกที่นี่ครับ >>